top of page
JÁ.jpg

O mně

Jmenuji se Martina Stiborová a jsem profesionální fotografka.
Na dráhu řemesla fotografie mně svedlo více faktorů, jeden však byl nejsilnější a to touha po krásnu, které chci zachytit.

Obrázky s krásnou kompozicí, zajímavým objektem a souladem barev mně bavily vždy, ať už se jednalo o obraz nebo o fotografii přírody či portrét.


Je pro mně vždy výzvou zachytit v hledáčku krásnou kompozici, kterou podtrhnou správně zvolené kombinace barev.

Pro Vás vytvářím osobní či rodinné portréty, business portréty a pro dámy glamour nebo beauty portré
ty.
S výraznější postprodukční úpravou pak fineart portréty, které nejlépe sluší dětem i celé rodině.


Mým cílem je odevzdat Vám obraz, který bude pro Vás vždy příjemnou vzpomínkou, ať už jen na vytištěné fotografii, ve fotoknize nebo na obraze, který bude zdobit Váš domov.Nehledejte u mně fotografie reportážního stylu. 

Fotím ve svém ateliéru "Fotoateliér na náměstí" v centru města Neratovic, po domluvě fotím venku na předem domluveném místě.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Martina Stiborová je autorkou veškerých fotografií na webových stránkách www.fotilatomarta.cz.

Fotografie na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu a není je možné kopírovat, stahovat, vytvářet printscreeny, skenovat nebo reprodukovat bez písemného souhlasu autorky.

1. Základní ustanovení

Fotografické služby zajišťuje Martina Stiborová sídlem nám. Republiky 996, Neratovice, IČ 87361027, zapsána na příslušném úřadě dle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad v Neratovicích (dále jen „Fotografka“).

Komunikace a uzavírání smluvních podmínek probíhá mezi Fotografkou a osobou zajímající se o fotografické služby či objednávající si fotografické služby (dále jen „Klientem“).

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou k dispozici na webových stránkách a u Fotografky. Při uzavírání smlouvy byl Klient prokazatelně seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Fotografky.

Komunikace mezi Klientem a Fotografkou může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

2. Uzavření Smlouvy o dílo

K uzavření Smlouvy o dílo může dojít na základě ústní či písemné objednávky Klientem
u Fotografky a jejich přijetím a potvrzením. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a cena díla.

Smlouva o dílo může být uzavřena i elektronickou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost.

V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

Rezervace termínu a rezervační poplatek

Na základě objednávky je rezervován termín focení. Pro potvrzení Vaší rezervace je nutné uhradit rezervační poplatek 500 Kč bankovním převodem na účet 1316948011/3030 vedený u Air Bank a.s. a to do 14 dnů od vystavení faktury / potvrzení objednávky Fotografkou.

Fotografka je oprávněna od smlouvy kdykoliv odstoupit, pokud Klient neuhradí rezervační poplatek ve smluvené výši ani do 5 dnů po uplynutí lhůty splatnosti a může termín focení nabídnout jinému zájemci. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.

Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 2 týdny před dnem konáním focení, na kterém má být Dílo zhotovováno. V takovém případě mu bude vrácen rezervační poplatek. Po uplynutí této lhůty propadá rezervační poplatek v plné výši ve prospěch Fotografky.

Klient má právo termín focení změnit a to nejpozději 7 dní před termínem focení. Výjimku tvoří změna termínu z důvodu nemoci nebo nepředvídatelné události. Není přípustné realizovat focení při infekčních onemocněních klienta nebo jiného z účastníků focení. Hodnota rezervačního poplatku bude odečtena z finální ceny fotografické zakázky.

Fotografka si vyhrazuje právo na odpuštění rezervačního poplatku u stálých klientů (při dobré spolupráci trvající déle než dva roky). Odpuštění rezervačního poplatku není vymahatelné.

Ceny

Ceny jsou stanoveny ceníkem služeb uvedeným na webových stránkách www.fotilatomarta.cz nebo ceníkem dostupným u Fotografky.

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách.

Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy od díle za individuálně sjednaných podmínek (týká se nestandardních zakázek – jiný rozsah a povaha zakázky než je uvedena v ceníku, např. Focení produktů, komerční focení, focení akcí apod.).

TFP focení

Jedná se o specifickou formu smlouvy o focení mezi Fotografkou a Klientem, kdy Fotografka poskytne své služby výměnou na úplný souhlas se zveřejněním od Klienta.

Tento typ focení není standardně v nabídce fotografických služeb. Je nabízeno konkrétním klientům nebo jako tzv. „models call“ (konkurz) na specifické projekty Fotografky, za účelem umělecké tvorby, workshopů či jako podpora sebevzdělávání (fototrénink) nebo rozšíření portfolia (prezentace).

Spolupráce je vždy přesně specifikována ve Smlouvě o TFP focení.

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o dílo
a prokazatelně potvrzená Fotografkou.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Fotografky, či jejich akceptování Klientem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.

4. Práva a povinnosti stran

Fotografka se zavazuje Klientovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Fotografky v den uzavření smlouvy.

Pro případ, že Fotografka přijme objednávku, kterou není schopna sama zhotovit, je za tím účelem oprávněna využít třetí osoby.

Případné požadavky Klienta na změnu Smlouvy o dílo, pokud jsou Fotografkou akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Fotografka ovlivnit či odvrátit a brání Fotografce, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Fotografka právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Fotografka odpovědnost za vzniklé škody.

Fotografka je oprávněna odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.

Klient je povinen co nejpřesněji poskytnout Fotografce všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Fotografky, aby mohla Fotografka, co možná nejpřesněji poskytnout Klientovi vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

Po podpisu Smlouvy o dílo nebo potvrzení objednávky Klienta Fotografkou, je Klient povinen zaslat na účet Fotografky rezervační poplatek ve výši 500Kč, pokud není ve smlouvě nebo její příloze dohodnuta záloha jiná.

V případě, že tento rezervační poplatek nebude zaplacen, není Fotografka povinna započít s prováděním Díla. Za Dílo dodané Fotografkou Klientovi, je Klient povinen uhradit smluvenou cenu, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Fotografky a v den odsouhlasení objednávky.

Realizace focení ("Díla")

Klient vč. dalších účastníků focení a Fotografka se zavazují, že dorazí ve smluvený den a čas na smluvené místo za účelem realizace focení. V rámci realizace focení jsou zahrnuty i předem domluvené přípravy – make-up, úprava vlasů a možnost zapůjčení oblečení a doplňků. V den focení nehradíte žádné další náklady. Na focení včetně příprav jsou vyhrazeny max. 4 hodiny. V případě MINI focení je cena splatná v hotovosti v den focení.

Při focení je zakázáno fotit i natáčet vlastním fotoaparátem/mobilem jinak než jako zachycení zákulisí. Toto ustanovení neplatí pro fotografické workshopy.

Vyhotovení fotografií

Zhotovení fotografií zahrnuje editaci, retuš a vyvolání náhledového snímku v běžném formátu, nebo jinak blíže specifikovaném ve smlouvě (pokud je snímek upraven ve více barevných variacích, např. barevná a černobílá, bude náhledová fotografie vyvolána pouze v jedné z variant). Fotografie jsou upraveny do 30 dnů od termínu focení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Po zhotovení fotografií budete kontaktování pro převzetí/vyzvednutí hotové zakázky. Vybrané a zhotovené fotografie budou Klientovi dodány v digitální podobě. Po předchozí domluvě budou dodány tištěné fotografie dle specifikovaných požadavků. Po zhotovení a předání zakázky budete vyzváni k doplacení celkové ceny.

Souhlas se zveřejněním fotografií pro fotografku

Máte právo udělit souhlas nebo nesouhlas ke zveřejnění fotografií fotografkou. Souhlas obsahuje 3 body s tím, že můžete udělit souhlas se všemi, některými či žádným. Souhlas (popř. nesouhlas) podepisujete vždy při výběru fotografií nebo podpisu smlouvy. Souhlas u fotografií osob mladších 16 let, stvrzuje podpisem zákonný zástupce.

Kategorie souhlasu se zveřejněním:

  • Pro tištěné materiály – brožury, vizitky, letáky, publikace, na internetu se fotografie mohou objevit jako fotografie těchto materiálů

  • Pro elektronickou prezentaci – webové stránky www.fotilatomarta.cz a sociální sítě (facebook, instagram, Pinterest a další)

  • Backstage – zákulisní fotky/videa nebo fotka „před“ pro tištěnou i elektronickou prezentaci (rozsahy prezentace definovány u předchozích dvou bodů)

A to za účelem propagace činnosti, aby klienti mohli vidět styl práce, kterou fotografka vytváří.

Udělený souhlas je možné kdykoli písemně zrušit či upravit a bude na něj reagováno stažením/smazáním fotografií z elektronických prezentací fotografky). Fotografie pak nebudou dále používány pro prezentace. Již vytištěné fotografie v tiskových materiálech zůstanou v nákladu, který byl již vyhotoven a pro další dotisk již použity nebudou. Dodatečné stažení vyhotovených materiálů není možné.

5. Záruka kvality zakázky a reklamace

Fotografka dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky.

Dílo bude Fotografkou dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené
v odsouhlasené nabídce Fotografky formou písemné objednávky Klienta. Vlastnictví k Dílu přechází ze Fotografky na Klienta uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Klienta dnem převzetí Díla.

Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Klient není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.

Fotografka neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Klientem, jestliže Fotografka na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Klienta upozornila.

Fotografka neodpovídá za vady či chyby díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s Dílem po předání díla Klientovi.

Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Fotografkou klientovi. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je Klientem Spotřebitel.

Reklamace se nevztahují na vizuální a funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Fotografkou.

Reklamace fotografií se vztahují na:

  • nežádoucí deformace, ke kterým došlo v průběhu retuše, nevztahuje se na linie, které již byly ve zdrojovém souboru (např. nelze uplatňovat na linie plynoucí z tělesných proporcí fotografované osoby, které již byly ve zdrojové fotografii) – v tomto případě stanovuje fotografka povinnost deformaci opravit do 30 dnů od přijetí reklamace

  • poškozené digitální soubory, tzn. soubory nelze otevřít, chybí část obrazu (nevztahuje se na ořez v rámci úprav, ale pouze na digitální zobrazení finálního snímku) – v tomto případě fotografka nejdéle do 2 prac. dnů předá plně funkční digitální soubor

Vzhledem k povaze služby, kdy klient platí fotografie vybrané z finálních (tedy upravených) snímků, reklamace se nevztahují na vizuální prvky díla (na ostrost fotografie, výraz fotografovaného na fotografii, linie plynoucí z tělesných proporcí fotografovaného, přílišnou nebo nedostatečnou korekci pleti a podobné „vady“ a na vizuální prvky díla, které jsou charakteristické pro uměleckou tvorbu Fotografky.), které byly součástí finálních snímků odsouhlasených výběrem.

Klient není povinen zakoupit snímek, se kterým není spokojen a nesouhlasí s jeho provedením. Snímky, které si klient vybere jsou považovány za odsouhlasené v provedení, v jakém je vybral.

Při výběru finálních snímků má klient právo zažádat o jinou úpravu, avšak není povinností fotografky této žádosti vyhovět. V případě, že této žádosti fotografka vyhoví, není tento snímek zařazen do výběru snímků k platbě. Tento snímek bude uhrazen až v případě odsouhlasení úpravy a jeho následným doobjednáním.

Reklamaci nelze uznat v případě, že Klient poskytl Fotografce nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě, kdy je klientem spotřebitel. V takovém případě se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem.

6. Autorská práva a licenční podmínky

Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Fotografka. Klient ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Fotografky.

Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.

7. Další ustanovení

Fotografka nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Fotografka je oprávněna kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Fotografka neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Klientem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Klient.

Fotografka je oprávněna použít a modifikovat dodaná data a podklady Klientem za účelem zhotovení Díla, kontroly kvality Díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného Díla. Fotografka nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

Fotografka si vyhrazuje právo neposkytovat neupravené fotografie.

Dále si fotografka vyhrazuje právo nearchivovat ani nezálohovat snímky déle než na dobu smluvního plnění, tedy 2 roky od předání Díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

8. Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele

Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je Klient spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku – tato ustanovení mají případně přednost i před odchylnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Klient spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že  smlouva byla uzavřena distančním způsobem (tj. např. emailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (tj. mimo sídlo Fotografky nebo fotografický ateliér Fotografky v Neratovicích, nebo jiný smluvními stranami předem dohodnutý ateliér). Pro účinnost tohoto odstoupení stačí, je-li odstoupení odesláno Klientem spotřebitelem k rukám Fotografky v poslední den této lhůty.

V případě řádného a včasného odstoupení je Fotografka povinna vrátit Klientovi spotřebiteli již zaplacené finanční prostředky (rezervační poplatek), což neplatí v případě, kdy Klient spotřebitel udělil Fotografce výslovný pokyn k tomu, aby s plněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je Fotografka oprávněna s odkazem na § 1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající část zálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje fotografka prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy fotilatomarta@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Fotografka na elektronickou adresu Klienta.

9. Závěrečná ustanovení

Uzavřením Smlouvy o Dílo Klient současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnou cenovou nabídkou Fotografky, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá.

Fotografka si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování Díla po předchozím oznámení Klientovi (při splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo nebo zákonných podmínek), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Klienta. Smluvní vztahy mezi Klientem a Fotografkou se řídí Občanským zákoníkem.

Fotografka si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne její oznámení Klientovi.

Tato možnost změny Všeobecných obchodních podmínek neplatí v případě, kdy je Klientem spotřebitel.

V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky Fotografky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2020. 

bottom of page